APOS

 

درباره موسسه

«موسسه ترویج  جامعه باز »(APOS)  در سال ۲۰۱۵ میلادی با هدف گسترش و تقویت فرهنگ تحمل، آزادی و دموکراسی در آلمان تاسیس شد. اهداف اساسی این موسسه،

توسعه حقوق بشر و فرهنگ لیبرالی به منظور غلبه بر موانع گسترش جامعه باز است. «موسسه ترویج  جامعه باز» عمدتا در مورد تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در ایران با هدف ترویج جامعه باز، فرهنگ دموکراتیک و افزایش آگاهی عمومی فعالیت میکند. به عنوان نهادی که توسط ایرانیان در آلمان تاسیس شده،

ما همچنین به روند ادغام مهاجران ایرانی در آلمان علاقهمند هستیم.

 

ماموریت 

پیشرفت یک جامعه در زمینههای مختلف به عوامل گوناگونی بستگی دارد. با ارزیابی دقیق و علمی این پارامترها، میتوان حقایقی را یافت که از یک سو بیانگر مشکلات و ناکامیها هستند

و از سوی دیگر شرایط لازم برای گذار به جامعه بهتر را فراهم میکنند. در واقع این مجموعه علوم و اطلاعات بشری، روندی تخصصی و آزمایش شده در جوامع مختلف هستند

که از بسیاری جهات میتوانند به عنوان الگویی برای توسعه، به ویژه در کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گیرند. 

مأموریت ما در سه بخش اصلی زیر تعریف شده است:

 

  • نخست؛ ما در پی ایجاد و تقویت روابط با اندیشمندان، کارآفزینان، فعالان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه کسانی که از خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا هستند، با تمرکز ویژه بر مسائل ایران هستیم؛ 

 

  • دوم؛ ما عمدتا در زمینههایی مانند «کیفیت حکمرانی» در جمهوری اسلامی ایران، فساد و راستیآزمایی دادهها در زمینههای مختلف و همچنین تبیین مزایای جامعه آزاد و دموکراتیک فعالیت میکنیم؛ 

 

  • سوم؛ ما در پی ایجاد و تقویت روابط با اندیشکدهها -به ویژه در خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا- با هدف انجام پروژههای مشترک با تمرکز ویژه بر مسائل ایران و خاورمیانه هستیم. 

 

در کنار همه اینها، ما همچنین سعی میکنیم تا دانش تخصصی را در زمینههایی مانند ارتقا گفتگوی دموکراتیک، صلح، امنیت و افزایش خودآگاهی شهروندان افزایش دهیم. از آنجا که همکاران موسسه خود

از مهاجرانی هستند که در اروپا اقامت دارند، ما به کارهای نظری و عملی در زمینه ادغام مهاجران در اروپا مشخصا در کشور آلمان علاقهمند هستیم. «موسسه ترویج جامعه باز» برای دستیابی به اهداف خود

و به حداکثر رساندن تلاشهای جامعه جهانی برای گسترش و تثبیت دموکراسی و همچنین توسعه حقوق بشر، از همکاری با سایر نهادها و سازمانها استقبال میکند.