دیپلماسی تجاری در همسایگی ایران

دیپلماسی تجاری در همسایگی ایران

دیپلماسی تجاری در همسایگی ایران   انگلیس اعلام کرد که قطر به دنبال سرمایه‌گذاری ۱۲/۵ میلیارد دلاری در بریتانیا طی پنج سال آینده است. بریتانیا همچنین قطر را به فهرست کشورهای معاف از ویزا اضافه کرد بریتانیا در ماه‌های اخیر واردات گاز از قطر را افزایش داده است از سوی دیگر امارات بزرگترین شریک تجاری روسیه در خلیج فارس است. و ۵۵ درصد از کل تجارت روسیه و خلیج فارس را به خود اختصاص داده است. آمارهـای جدیـد دولـت امـارات نشـان می‌دهـد کـه ایـن کشـور در سـه ماهـه نخسـت سـال جـاری حجـم تجـارت خارجـی خـود را بـه حـدود ۱۴۰ میلیـارد دالر افزایـش داده اسـت. آمارهایـی بانــک جهانــی نشــان از رشــد اقتصــادی بالای عــراق دارد. عــراق بــا رشــدی ۵/۹ درصــدی در سال ۲۰۲۲ دومیــن اقتصــاد در حــال رشــد جهــان خواهــد بــود. اســرائیل قــرار اســت تولیــد گاز خــود را دو برابــر کنــد و در چنــد ســال آینــده بــه حــدود ۴۰ میلیــارد متــر مکعـب افزایـش دهد. در تـازه تریـن رده بنـدی بنـادر کانتینـری ،...

ادامه مطلب