گفتگوی علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

گفتگوی علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

گفتگوی علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها   علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا فساد در جمهوری اسلامی به دلیل نوع ساختار اقتصادی است و یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی آن جستجو کرد؟ «خامنه‌ای بر یک امپراتوری مالی حکمرانی می‌کند که به هیچ کسی پاسخگو نیست» https://www.youtube.com/watch?v=xAZmwMGxI-0&t=1s   مسئولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسئولیتی دارند؟ علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهد. https://www.youtube.com/watch?v=FpjjTXIoeEk

ادامه مطلب