حکمرانی خوب, ویدئو

برای آزادی و زندگی

ترانه برای

برای آزادی و زندگی

جامعه باز:

ترانه «برای» را می‌توان یک گزارش موسیقایی از ریشه‌های یک انقلاب دانست.

این  ترانه‌ بر اساس توئیت‌های منتشر شده در اوایل اعتراضات و توسط شروین حاجی پور تنظیم و خوانده شد.

این ترانه گزارشی است که می‌تواند بیانی از چرایی روایت‌های خیابان‌های ایران باشد.

بخش اصلی این ترانه را می‌توان اعتراض به پروژه «امت‌سازی» در جمهوری اسلامی دانست.

اشاره به شکست «توسعه اقتصادی» در جمهوری اسلامی نیز بخش مهم دیگر این ترانه داد.

توسعه اقتصادی که در جمهوری رانتی، دولتی، آقازاده پرور و مصادره محور به کلی چرخ آن متوقف شده است. چرخی که شروع آن را می‌توان به دوارن پادشاهی رضا شاه منتسب کرد

و نقطه اوجش را به دوارن پادشاهی محمدرضا پهلوی تعمیم داد.

بخش اصلی دیگر این ترانه، روایت وضعیت اسفبار «محیط زیست و ومنابع آبی» در حکمرانی جمهوری اسلامی است.

نبود «آزادی اجتماعی و سیاسی» و «شکاف جنسیتی عمیق» از دیگر مواردی است که این ترانه به آن می‌پردازد. در پایان مسأله نبود «امنیت فردی و اجتماعی» شهروندان در جمهوری اسلامی از دیگر دغدغه‌های این ترانه است

#برای #مهسا_امینی #شروین_حاجی_پور #اعتراضات_سراسری

@aposiran