بیانیه

بیانیه ۱۱۱۵ : باور کنیم که این نظام فاسد و واپس‌گرا به پایان راه رسیده است

به کوشش «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان تهیه و منتشر می‌شود: به نام زن، آزادی، زندگی، میهن امروز درخت انقلاب ایرانی در حال ثمر دادن است: انقلابی زندگی‌محور و با عطف نظر بر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، انقلابی برای بازپس‌گیری میهن‌مان از این جمهوری اهریمنی که کارنامه‌ای جز تباهی اخلاقی، فروپاشی اقتصادی، از هم‌گسیختگی نظم اجتماعی، فساد و تبعیض سیستماتیک نداشته‌است. فراموش نمی‌کنیم که راه این انقلابِ در حالِ شدن بدون‌ از خودگذشتگی و جانبازی ایرانیان در چهار دهه‌ هموار نمی‌گشت. فراموش نمی‌کنیم که تاوان انقلاب ۵۷ را نسل‌های بعد از آن و تا امروز با بذل جان‌خود داده و می‌دهند. فراموش نمی‌کنیم راه انقلاب ، راهی است که در تمام این سال‌ها مشعل آن را شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به عنوان مهمترین رهبران مخالف جمهوری اسلامی ‌و قوت قلب نیروهای تحول‌خواه تا به امروز روشن نگاه داشته اند و باورمندیم ‌ایشان مهمترین محور قابل اعتماد برای اتحاد...

ادامه مطلب