اینفوگرافی

اختلاسگر نفتی با دهها میلیارد تومان گریخت سوء سابقه هم داشت اما رقمش زیاد نبود!!