اینفوگرافی, حکمرانی خوب

فروش قسطی و نسیه نان

فروش قسطی و نسیه نان

فروش قسطی و نسیه نان

 

فروش نسیه و قسطی نان در بسیاری از نقاط قزوین و بندرعباس با گرو گذاشتن کارت ملی و یارانه

یکی از بیشترین گروه های تحت فشار اقتصادی: زنان سرپرست خانوار

 

کاهش وزن و اندازه نان

نانوا هم شرمنده مردم است 

 

روح الله خمینی اسفند ۱۳۵۷: «مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم اما دلخوش به این مقدار نباشد»