اینفوگرافی

خشکسالی کشور و عدم توجه دولت برای مکانیزه شدن صنعت کشاورزی

در حالی که خشکسالی بحران جدی کشور است اما نگاهی به بودجه ۹۷ نشان می دهد برای دولت نهادهای نظامی و سرکوبگر الویت مهمتری دارند.