اینفوگرافی, حکمرانی خوب

درآمد حاصل از خصوصی‌سازی کجاست

خصوصی‌سازی

آنچه خوب است درباره خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی بدانیم؛

درآمد حاصل از خصوصی سازی کجاست

جامعه باز: 

ارزش واگذاری‌های انجام شده (در قالب خصوصی‌سازی) طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۴ هزار میلیارد تومان 

ارزش واگذاری‌های با احتساب ارزش تورمی معادل  یک تریلیون تومان 

 

طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی بیش از نیمی از درآمد خصوصی سازی صرف کسری بودجه دولت شده است