راستی آزمایی, ویدئو

راستی آزمایی ادعای حسن روحانی درباره بازنشستگان

راستی آزمایی ادعای حسن روحانی درباره بازنشستگان

 

حسن روحانی ادعا کرده: در سال ۱۴۰۰ وضعیت بازنشستگان بهتر خواهد شد! اما واقعیت چیست؟ آیا بازنشستگان توان گذران امور زندگی‌شان را دارند؟