مهمان, ویدئو

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی حکومت مجتهدان

با پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی حکومت مجتهدان

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی