راستی آزمایی, ویدئو

بحران آب به مرزهای فاجعه، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

بحران آب به مرزهای فاجعه، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

بحران آب به مرزهای فاجعه، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

 

بحران آب به مرزهای فاجعه، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود: کمی بارش در تاریخ ایران همواره مشکل بزرگی برای تمدن ایرانی بوده است.

اما ایرانیان با ابتکاراتی همچون احداث قنات هزاران‌ سال به معیشت اصلی خود، کشاورزی پرداختند.

ایرانیان به خاطر شبکه لوله‌های توزیع آب یکی از مترقی ترین نظام آبیاری را در دوره ساسانیان داشته اند.

اما در دوره اخیر ایران یکی از ضعیف ترین حکمرانی آب را در جهان داراست

مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید 

سال ۱۴۰۰ خشکسالی بسیار وخیم و شدیدی در ایران حاکم خواهد بود.

وزیر نیرو هم از کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در سال آبی خبر داده است. 

به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 

چشم‌انداز آینده نشان از بهتر شدن شرایط نمی‌دهد.

سه عامل بحران آب در ایران رشد جمعیت، کشاورزی و نبود حکمرانی آب است.

حمایت حکومت از سیاست فرزندآوری

نبود سیاست حمایتی و تامین تکنولوژی مدرن برای کشاورزی

نبود سیستم حمل و نقل مدرن و انبارداری یکپارچه

فرسودگی ۴۰ درصدی شبکه آبرسانی

و از بین بردن جنگلها و سدسازی بی رویه

باعث بروز خشکسالی شده است که تمدن ایرانی را تهدید می کند.