راستی آزمایی, ویدئو

جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور منطقه و جهان؟!

جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور منطقه و جهان؟!

جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور منطقه و جهان؟!

 

دی ماه سال گذشته امام جمعه کرمانشاه، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان امن‌ترین کشور منطقه و جهان یاد کرد.

مقامات جمهوری اسلامی بارها ایجاد امنیت در ایران و منطقه را از دستاوردهای خود می دانند

 

اما امنیت چیست و ادعای امن‌ترین کشور منطقه و جهان چه میزان صحت دارد؟

 

امنیت به صلح, آزادى, اعتماد, سلامتى و دیگر شرایطى اشاره مى کند که فرد و یا گروهى از مردم آن را در جامعه  احساس کنند. 

در یک تقسیم بندی امنیت شامل شاخص های زیر است

امنیت فردی

امنیت عمومی

امنیت بهداشتی

امنیت فرهنگی

امنیت اقتصادی

امنیت منطقه‌ای

امنیت اجتماعی

امنیت خانواده

امنیت ملی

 

  • حق حیات، آزادی، حق تأمین نیازهای ضروری، حق مالکیت و حفظ کرامت انسانی
  • در دسترس بودن امکانات مادی یا مالی برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار
  • جلوگیری حکمرانان از شیوع بیماری ها، ارایه پاسخ سریع به بحران و همسو شدن با استانداردهای بین المللی
  • نبود سیاست‌هایی که نتایج آن کاهش یا متفرق شدن جمعیت یک گروه باشد
  • امنیت سرمایه گذاری 
  • نبود عواملی که در فرد ایجاد حالت تنش و برانگیختگی و عدم تعادل کند. 
  • نبود مواردی که در سطح جامعه باعث ایجاد نگرانی، ترس، وحشت و اضطراب، تنش و عصبانیت شود.

از جمله مواردی به شمار می آیند که موجب امنیت و یا احساس امنیت در یک کشور می شوند.

امنیت در کشورها حاصل برآیند همه این شاخص هاست. بررسی گزارشها نشان می دهد که شاخص های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در حکمرانی جمهوری اسلامی وخیم و همانند کشورهای جنگ زده است.

 

بطور نمونه بحران ناشی از نبود حکمرانی سلامت در زمان شیوع ویروس کرونا

و یا نداشتن حق اعتراض شهروندان در خوزستان به علت نبود مدیریت آب 

و یا نبود حق اعتراض برای کارگران به علت وضعیت بد معیشتی

 

پس می تواند گفت ادعایی همچون جمهوری اسلامی ایران به عنوان امن‌ترین کشور منطقه و جهان ادعایی نادرست است.