حکمرانی خوب, مهمان, ویدئو

دیدگاه: این قسمت حقوق دگرباشان

دیدگاه: این قسمت حقوق دگرباشان

در ایران و بر پایه قوانین قضایی حکومت جمهوری اسلامی، حقوق دگرباشان جنسی به رسمیت شناخته نشده‌است

و همجنسگرایان بر پایه شریعت اسلام با خطر روبرو شدن با حکم اعدام مواجه هستند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، این کشور موارد بسیاری حکم اعدام، شلاق،

و زندان برای همجنسگرایان در کارنامه حقوق بشری خود داشته‌است.