راستی آزمایی, ویدئو

راستی آزمایی ادعای رئیسی: جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار حفظ حقو‌ق انسان‌ها در دنیا است

راستی آزمایی ادعای رئیسی در مراسم روز جهانی حقوق بشر اسلامی،

حکومت ایران را پرچم‌دار حفظ حقو‌ق انسان‌ها در دنیا خواند

۲۵ مرداد ۱۳۹۹

 

آیا این ادعا واقعیت دارد؟

 

برخی از قوانین مجازات و قوانین مدنی در جمهوری اسلامی عبارتند از:

بنا بر ماده قانون مدنی ۸۶۰، غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند یعنی حتی مادر چنین حقی ندارد.

طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در رابطه با سهم الارث، اگر اولاد متعدد باشند

و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت است.

به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت فرزند پسر بزرگتر از دو سال و دختر بزرگتر از ۷ سال با پدر خواهد بود.

قانون مجازات در ماده ۱۴۷ سن مسئولیت کیفری دختران را تنها ۹ سال قمری تعریف کرده است.

طبق قوانین مجازات ، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی نصف مرد است.

ماده ۵۵۰  دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

راستی آزمایی ادعای رئیسی نشان می دهد ادعای ابراهیم رئیسی درست نیست.