ویدئو

سقوط آزاد اقتصاد جمهوری اسلامی

سقوط اقتصاد

سقوط آزاد اقتصاد جمهوری اسلامی

جامعه باز:

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشان میدهد حجم اقتصاد ایران در سال جاری ۳۶۸ میلیارد دلار است

در حالی که بر طبق گزارش همین صندوق سال گذشته حجم اقتصاد ایران د ۱۷۰۰ میلیارد دلار بوده است

و این یعنی در عرض یک سال ۸۰ درصد از حجم اقتصاد ایران در حکمرانی جمهوری اسلامی از بین رفته است

این در حالی است که حجم اقتصاد ترکیه با جمعیت یکسان ایران سه برابر بزرگتر از حجم اقتصاد ایران است

از مهمترین دلایل این بحران اقتصادی می توان به بحرانی به نام جمهوری اسلامی اشاره کرد

بحرانی که بیش از چهاردهه جان و مال ایرانیان را تهدید کرده است.

#اقتصاد #دلار #جمعیت  @aposiran6144