ویدئو

سه چالش مهم اقتصادی در جمهوری اسلامی

اقتصاد

جامعه باز – تورم در اقتصادی در جمهوری اسلامی یک چالش اصلی است.
عوامل اصلی تورم عبارتند از رشد نقدینگی، اقتصاد دولتی و مصرفی، فساد کلان و سیستمی
بحران محیط زیست و تامین مواد غذایی بحران دیگر جمهوری اسلامی است.
عوامل اصلی این بحران عبارتند از نبود مدیریت آب، سدسازی بی رویه، نبود مدیریت زنجیره تامین
آشفتگی مالی نظام بانکی از دیگر بحرانهای اقتصاد جمهوری اسلامی است.
عوامل اصلی این بحران عبارت از بانکداری سنتی و نبود بانکداری مستقل از حاکمیت است.