اینفوگرافی

کودکان بی هویت؛ فاجعه در زیر پوست شهر

استاندار تهران: «ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت فقط در تهران متولد می‌شوند.»

(خرداد ۱۳۹۷)

معادل دست کم ۱۲۰۰ کودک در سال

 

 

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران:«به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود.»

(آبان ۱۳۹۶)