اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

إحساس مسوولیت از نوع نیروی انتظامی!

إحساس مسوولیت از نوع نیروی انتظامی!

إحساس مسوولیت از نوع نیروی انتظامی!

 

نیروی انتظامی: «با بدحجابی در تفرجگاه ها، پیاده‌روها و فضای مجازی هم برخورد می کنیم»

(شهریور ۹۹)

 

با اعدام افراد بی گناه: برخورد نمی کنیم!

با افسردگی جوانان: کاری نداریم!

با دروغ و فساد و اختلاس و دزدی: کاری نداریم!

سفره های خالی مردم: به ما مربوط نیست!

به کولبران: شلیک می کنیم!

مردم معترض را: سرکوب می کنیم! 

هفت تیر کشی مداح وسط اتوبان: کی؟ کجا؟ خبر نداریم!