مهمان, ویدئو

با پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی؛ حکومت خدا بر مردم؟!

با پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی؛ حکومت خدا بر مردم؟!

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی

این قسمت: جمهوری اسلامی؛ حکومت خدا بر مردم؟!