حکمرانی خوب, ویدئو

راز عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی حکمرانی‌ها

اقتصاد

راز عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی حکمرانی‌ها

جامعه باز:

یافته‌های پژوهشگرانی همچون فرانسیس فوکویاما نیز نشان می دهد

اغلب کشورهایی توانسته‌اند در عرصه اقتصاد، سیاست و توسعه پایدار موفق باشند، که نخست درک عمیقی از «هویت ملی و فرهنگی» را شکل داده‌اند.

به باور فوکویاما کارکرد «هویت ملی» منجر به «امنیت فیزیکی»، «توسعه اقتصادی»، «بالا رفتن کیفیت حکومت‌ها»، «افزایش اعتماد در جامعه»، کاهش «نابرابری اقتصادی» و در نهایت «ممکن کردن لیبرالیسم و دمکراسی» در یک کشور شود

و فقدان «هویت ملی» بالطبع به «جنگ داخلی» آنچنان که در عراق و سوریه اتفاق افتاد، به افزایش «فساد سیستماتیک» آنچنان که در افغانستان، ایران و عراق رخ داد، به شکست «توسعه اقتصادی و سیاسی» آنچنان که در ایران شاهد آنیم، خواهد انجامید.

از این منظر است که کشورهای پادشاهی مشروطه در جهان بهترین کیفیت دموکراسی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را در جهان مدرن رقم زده‌اند.

چون توانسته اند ضمن حفظ هویت تاریخی فرهنگی خود، سیستم سیاسی خود را نیز مدرن و منبطبق با خواست جمهور شهروندان کنند