اینفوگرافی

رتبه نخست فساد؛ شهرداری تهران رقم فساد: دهها هزار میلیارد تومان