حکمرانی خوب, ویدئو

پول هست ولی برای سرکوب

پول هست ولی برای سرکوب

جامعه باز:

با تصویب مجلس جمهوری اسلامی ایران حقوق نیرهای مسلح ۲۰ درصد افزایش یافت.

گزارش‌ها از پرداخت روزانه حداقل دویست و پنجاه هزار تومان «اضافه کار» به نیروهای سرکوب خبر میدهند.

این در حالی است که شاهد

کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دارو

عدم واریز حقوق کارگران،

عدم توجه به درخواستهای صنفی معلم‎ها

وعدم توجه به مطالبات بازنشستگان هستیم.