مهمان, ویدئو

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی؛ قیام علیه مدرنیسم

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی