اینفوگرافی, حکمرانی خوب

از هر چهار نفر ایرانی یک نفر حاشیه‌نشین است

توسعه

توسعه اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی:

از هر چهار نفر ایرانی یک نفر حاشیه‌نشین است

 

نبود امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک 

دوهزار و ۲۰ منطقه 

تعداد نواحی  

۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 

جمعیت

 

۲۶ میلیون نفر

تعداد حاشیه‌نشینان در ایران

 

حدود یک چهارم جمعیت کشور از امکانات اولیه زندگی محروم است