اینفوگرافی

تبعیض و بدرفتاری سیستماتیک نسبت به افراد دارای معلولیت در حکمرانی جمهوری اسلامی!