اینفوگرافی, حکمرانی خوب

در سفره ایرانی‌ها چه چیزی وجود دارد؟

در سفره ایرانی‌ها چه چیزی وجود دارد؟

در سفره ایرانی‌ها چه چیزی وجود دارد؟

 

در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ 

 

سرانه مصرف آبزیان کاهش ۵۰ درصد (از چهار کیلوگرم به دو کیلوگرم)

سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش ۴۶ درصد ( از ۱۳ کیلوگرم به هفت کیلو گرم)

سرانه مصرف قند و شکر کاهش ۳۳ درصدی (از ۲۴ کیلوگرم به ۱۶ کیلوگرم)

سرانه مصرف برنج کاهش ۲۵ درصدی ( از ۴۴ کیلوگرم به ۳۳ کیلوگرم)

 

داشته است.