راستی آزمایی, ویدئو

سوگیری یا تعصب لنگرانداختن چیست؟

سوگیری یا تعصب لنگرانداختن چیست؟

متداول‌ترین سوگیری‌های شناختی

 

سوگیری  لنگرانداختن

لنگرانداختن اصطلاحاً نوعی از سوگیری ست که فرد به طور زیادی تحت تاثیر اولین اطلاعاتی که می‌شنود قرار می‌گیرد. برخی از مثال‌ها از این دست اند:

– اولین عددی که در چانه‌زدن بر سر قیمت به آن اشاره می‌شود، نقطه‌ی لنگرگاه تمام چانه‌زدن‌ها و گفتگوهای بعدی قرار می‌گیرد.

– شنیدن تصادفی یک عدد می‌تواند بر تخمین‌های کاملاً بی‌ربط اثر بگذارد.