اینفوگرافی

اکبر طبری؛ آزاد از معلمان تا بهاییان؛ در حبس

حبس

اکبر طبری؛ آزاد

از معلمان تا بهاییان؛ در حبس

جامعه باز:

  • اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه

 جرم: فساد مالی سنگین

حکم: ۵۸ سال زندان 

وضعیت فعلی: آزاد!

 

  • مجموعا ۳۴ سال زندان برای هشت معلم انجمن صنفی فرهنگیان فارس
  • مجموعا ۴۰ سال زندان برای سیزده شهروند بهایی در کرج
  • هزاران بازداشتی در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی
  • ادامه حبس ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری

و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در شهرهای مختلف ایران