اینفوگرافی

بودجه «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» در سال آینده: ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان