اینفوگرافی

بودجه سال آینده «دادستانی ویژه روحانیت»: ۳۷ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان