اینفوگرافی, حکمرانی خوب

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

 

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

 

                         سال ۱۳۹۶                        سال ۱۴۰۰

برنج هندی          ۶ هزار تومان                     ۱۲۸۰۰ تومان

گوشت قرمز        ۳۰ هزار تومان                       ۱۷۰ هزار تومان

شکر                        ۲۵۰۰ تومان                     ۲۴ هزار تومان

 

سال ۱۳۵۶

حداقل دستمرد به حدود ۱۷۰۰ تومان 

معادل بهای ۷۴ کیلوگرم گوشت قرمز 

 

سال ۱۴۰۰

حداقل دستمرد حدود دو میلیون و پانصد هزار تومانی 

معادل بهای ۱۵ کیلو گوشت قرمز