حکمرانی خوب, ویدئو

نگاهی به گفتمانهای انقلاب ۱۴۰۱

انقلاب

نگاهی به گفتمانهای انقلاب ۱۴۰۱

جامعه باز:
گزارش‌ها از بازداشتی‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش اصلی بازداشت‌شدگان این انقلاب را مشروطه‌خواهان تشکیل داده‌اند.
اما مشروطه خواهان کیستند؟
بنا به تعاریف جنبش مشروطه‌خواهی رویکردی مبتنی بر منافع ملی با تکیه بر هویت ملی و «جمهوریت‌سازی» در نظام سیاسی کهن ایران است.
این جنبش بر علیه گفتمان انقلاب ۵۷ شکل گرفته است.
به باور مشروطه خواهان، گفتمان ۵۷ حاصل همکاری کمونیست‌ها و اسلام گراها بوده و حاصلش ویرانی ایران شده است.
مطالبات اصلی این جنبش نهادینه‌سازی حقوق اساسی مانند آزادی فردی، عدالت قضایی و حاکمیت قانون و احیای نظام سیاسی ایرانی است.
طرفداران این گفتمان را جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان تشکیل داده اند.