اینفوگرافی, حکمرانی خوب

صد میلیون برای خودی ها فقر و شرمندگی برای مردم

صد میلیون برای خودی ها فقر و شرمندگی برای مردم

صد میلیون برای خودی ها فقر و شرمندگی برای مردم

 

۲۳۱ میلیون تومان به حساب هر عضو مجلس شورای اسلامی واریز شد

تقریبا معادل ۱۰ سال حقوق هر کارگر

بیش از ۴۰ برابر سه ماه حقوق عقب افتاده هر کارگر زحمتکش هفت تپه 

 

یکی از کارگران هفت تپه: «ما به دولت حسن روحانی فقط یک مردن بدهکاریم که باید هر چه سریعتر تقدیمش کنیم»