ویدئو

سپاه پاسداران و بانک‌های زیان ده «انصار» و «مهر اقتصاد»

بانک‌های متعلق سپاه پاسداران در سراسر کشور شعبه‌های زیادی دارند این بانک‌ها به شدت زیان‌ده هستند اما با پشتوانه سیاسی و نظامی به حیات خود ادامه می‌دهند. تسلط یک نهاد نظامی ـ امنیتی و سرکوبگر مثل «سپاه پاسداران» بر اقتصاد، نتیجه‌اش چیزی نیست جز : تعطیلی بخش خصوصی، نیامدن سرمایه خارجی، رکود کسب و کار، ترویج باندبازی، قاچاق و مهمتر از همه: بیکاری جوانان