اینفوگرافی

پرداختی میلیاردی دولت به «مرکز الگوی اسلامی»؛ کارگران دنبال حقوق معوقه