اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

کارآیی دولت

مقایسه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانک جهانی بر‭ ‬اساس‭ ‬جدیدترین‭ ‬آمار‭ ‬‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬جهانی‮»‬‭ (‬۱۳۹۵‭)‬‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬‮«حمایت از بخش خصوصی»‬‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬دهم‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬بهترین‭ ‬کشور‭ ‬منطقه‭ ‬است‭.