اینفوگرافی

ازدواج هزاران دختر کمتر از ۱۵ سال؛ دلیل اصلی: فقر و گرسنگی