ویدئو

از بی ثباتی در نظام مالی و بانکی تا ثبات در بازار ارز