اینفوگرافی

توزیع شیر در مدارس منتفی شد؛ بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی تامین نشد