اینفوگرافی

درختان بنه منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا در حال خشک شدن هستند؛ حفاظت از این درختان تنها به ۴۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد