اینفوگرافی

خودکشی جوانان به دلیل فقر، بیکاری و گرسنگی خامنه ای: «آبروی ما حمایت از فلسطین است»